Pointko ระบบสะสมแต้ม สำหรับร้านค้า

ระบบสะสมแต้มออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ระบบจัดการข้อมูล สะสมและแลกคะแนน

ตรวจสอบประวัติการสะสมแต้มและคะแนนย้อนหลังได้ กำหนดแต้มและคะแนนได้ตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko

ระบบสะสมแต้ม สำหรับร้านค้า

Pointko คือ ระบบสะสมแต้มออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จะเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขาย และการซื้อซ้ำจากลูกค้า
customer pain point

Pain Point ที่พบเจอ

ร้านค้า

 • ร้านไม่มีระบบสะสมแต้มที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • ไม่มีระบบปัจจุบันที่จะแข่งขันกับร้านอื่นได้
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกสูง

ลูกค้า

 • ใช้งานง่ายไม่ต้องโหลด App Scan QR Code ผ่าน Line
 • ลูกค้าไม่สะดวกพกบัตรสะสมแต้ม
 • ลูกค้าไม่ทราบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นของทางร้าน
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
ประโยชน์ที่จะ ได้รับ

Pointko ช่วยธุรกิจคุณให้เติบโต ได้อย่างไร

 • ช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างการซื้อซ้ำ
 • สะสมแต้มง่าย ไม่ต้องพกบัตร
 • ไม่ต้องโหลดแอป
 • ใช้งานง่ายๆผ่าน LINE App
 • CRM Loyalty กระตุ้นยอดขาย ด้วยการสร้างแคมเปญการตลาดให้ลูกค้าได้มากมาย
CRM Loyalty Program

ช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างแคมเปญ
การตลาดให้ลูกค้าได้มากมาย

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

เช็คอินปั๊ป รับแต้มปุ๊ป

วันเกิดวันนี้รับคะแนนสะสมฟรี 60 แต้ม
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

วันเกิดวันนี้รับคะแนนสะสมฟรี 60 แต้ม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ชวนเพื่อนสมัครสมาชิกวันนี้ รับแต้มฟรี 100 คะแนน

เพิ่มลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณมากขึ้น
ฟังก์ชันการใช้งานครบ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

วิดีโอสาธิตการใช้งาน Pointko

Value Added Marketing

สร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจคุณ

สร้าง Brand identity และ Brand awareness ให้กับองค์กรคุณ

การเพิ่มคุณค่าการรับรู้ ที่มีต้นทุนน้อย และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เน้นการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ กระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า กระบวนการในการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko

ตอบโจทย์ ธุรกิจแบบใดบ้าง?

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ร้านอาหาร

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ร้านกาแฟ คาเฟ่

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

บริษัททัวร์

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ที่พัก โรงแรม

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

คลินิกเสริมความงาม

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ร้านค้าทั่วไป